HomeAccounting services (TH)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบัญชี ในประเทศไทย

ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัท, ไทยหรือต่างประเทศ, คุณต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยสำหรับกิจกรรม, ทรัพย์สิน และรายได้ที่อยู่ในประเทศไทย. ดังนั้น, กฎหมายต่างๆ ที่บังคับใช้ในเรื่องภาษีและการบัญชีจึงมีผลบังคับใช้กับคุณ. สำหรับบุคคล, กฎหมายไทยกำหนดภาระภาษีและสังคมต่าง ๆ แต่ไม่มีภาระผูกพันทางบัญชีที่จำกัดเฉพาะบุคคลตามกฎหมายเท่านั้น. อันที่จริง, บุคคลต้องเสียภาษีเงินได้ตามสถานภาพการพำนักหรือรายได้ที่อยู่ในอาณาเขตของไทย. ตราบใดที่พวกเขามีสถานะเป็นพนักงาน, พวกเขาก็จะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนด้วย. สำหรับบริษัท, จากการจัดตั้งบริษัท, บริษัทต้องรักษาบัญชีให้เหมาะสมและปฏิบัติตามกฎหมายภาษี, การบัญชี และกฎหมายอื่น ๆ ของประเทศไทย. ทันทีที่บริษัทจัดตั้งขึ้น, บริษัทจะต้องจดทะเบียนกับ “กรมสรรพากร” ภายใน 60 วันเพื่อรับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย.

ภาระผูกพันทาง การบัญชี คืออะไร?

ในด้านภาระผูกพันทาง การบัญชี , แต่ละบริษัทต้องรักษา การบัญชี อย่างสม่ำเสมอ และหลังสิ้นปีบัญชีต้องจัดทำงบการเงิน, รวมทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุน. จากนั้นจะต้องดำเนินการตามความเห็นชอบของงบการเงินโดยที่ประชุมใหญ่สามัญภายในสี่เดือนนับจากสิ้นปีการเงิน และส่งไปยัง “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)”.
ในแง่ของความรับผิดทางภาษี, บริษัทแต่ละแห่งจะต้องจ่ายภาษีต่างๆ, ทุกปีสำหรับภาษีนิติบุคคล, และสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือน, รวมไปถึง “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” หรือเงินสมทบประกันสังคม. แต่ละบริษัทจะต้องทำการยื่นภาษีต่างๆ และส่งไปยัง “กรมสรรพากร” ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยรหัสภาษีไทยขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้ที่กำหนด. การไม่ปฏิบัติตามการยื่นภาษีและการชำระภาษีจะถูกลงโทษให้จ่ายค่าปรับโดยเจ้าหน้าที่ภาษี.

ในแง่ของภาระผูกพันทางประกันสังคม, บริษัทต่างๆ อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมที่กำหนดให้บริษัทและพนักงานทุกคนต้องจดทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้พนักงานได้รับประโยชน์จากความคุ้มครองสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิต ได้แก่ อุบัติเหตุ, เสียชีวิต, การว่างงาน, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ชราภาพ และเด็ก. เงินสมทบประกันสังคมจ่ายเป็นรายเดือนโดยรัฐบาล, นายจ้าง และลูกจ้าง. เงินสมทบของพนักงานจะถูกหักโดยนายจ้างโดยตรงจากเงินเดือนของพนักงาน. ใบประกาศและการชำระเงินจะถูกส่งไปยังสำนักงานประกันสังคมทุกเดือน. ความล่าช้าหรือการละเลยในการจ่ายเงินช่วยเหลือสังคมจะถูกลงโทษโดยบทลงโทษ.

บริษัทที่อยู่ภายใต้กฎหมายไทยต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันทางบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายการบัญชี. รอบระยะเวลาบัญชีต้องเป็น 12 เดือน. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับ, บริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ต้องปิดบัญชีภายใน 12 เดือนนับจากการจดทะเบียน. หลังจากนั้น,ต้องปิดบัญชีทุก 12 เดือน. หากบริษัทประสงค์จะเปลี่ยนปีงบประมาณ, บริษัทต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรรมการผู้จัดการกรมสรรพากร.

แบ่งปันข้อมูล