Rental Agency Agreement (TH)

ดาวน์โหลดสัญญาแต่งตั้งนายหน้านี้เพื่อกำหนดข้อตกลงในการให้บริการของนายหน้า รวมถึงการจัดหาผู้เช่า และการดูแลจัดการ การโฆษณา

Prenuptial Agreement (TH)

ดาวน์โหลดสัญญาก่อนสมรสนี้เพื่อกำหนดวิธีการแบ่งทรัพย์สินและหนี้สินระหว่างคนสองคนก่อนจะแต่งงานกันในกรณีที่มีการหย่าร้างหรือแยกกันอยู่

Testament (TH)

ดาวน์โหลดหนังสือพินัยกรรมนี้เพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการสุดท้ายของผู้ทำพินัยกรรมและการแบ่งทรัพย์สินจะถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้องและถูกดำเนินการภายใต้กฎหมาย

Child Travel Consent (TH)

ดาวน์โหลดเอกสารหนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศเพื่อแสดงความยินยอมในการให้บุตรเดินทางตามลำพังหรือเดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับมอบหมายเมื่อออกนอกประเทศไทย

Internship invitation letter (TH)

ดาวน์โหลดจดหมายตอบรับเข้าฝึกงานเพื่อเชิญนักศึกษาฝึกงานที่มีศักยภาพมาเข้าร่วมบริษัทของคุณ ในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงาน และเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ

Remote Working Contract (TH)

ดาวน์โหลดเอกสารสัญญาจ้างแบบทำงานที่บ้าน เพื่อกำหนดข้อบังคับ เงื่อนไข รวมถึงตารางการทำงาน ช่องทางการสื่อสาร และความคาดหวังของการทำงาน ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้าง

Employee Handbook (TH)

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือพนักงาน เพื่อร่างนโยบายองค์กร และช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบในที่ทำงาน

Probation Period Termination (TH)

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งไม่ผ่านทดลองงานเพื่อสิ้นสุดการจ้างงานของลูกจ้างช่วงทดลองงานในประเทศไทย

Selling Cannabis (TH)

ดาวน์โหลด บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ของร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ในประเทศไทย

PDPA Documents (TH)

ดาวน์โหลดเอกสาร PDPA ที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของ PDPA เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างง่ายดาย.

Trademark (TH)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถใช้โลโก้, ชื่อแบรนด์, หรือสโลแกนของธุรกิจของคุณได้อย่างถูกกฎหมาย.

Patent (TH)

รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของตามกฎหมายในการประดิษฐ์ของคุณที่จดทะเบียนสิทธิบัตร.

Data protection (TH)

นโยบายการปกป้องข้อมูลที่กำหนดขึ้นเองตามความต้องการของลูกค้าเมื่อต้องจัดการกับข้อมูล.

Copyright (TH)

ปกป้องงานที่มีลิขสิทธิ์ เช่น งานวรรณกรรม, ซอฟต์แวร์, งานศิลป์และดนตรี, วัสดุภาพและเสียง และอื่นๆ.

Work permit (TH)

รับใบอนุญาตทำงาน, ที่จำเป็นต่อชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานหรือดำเนินธุรกิจในประเทศไทย.

Business visa (TH)

รับสิทธิ์การทำงานในประเทศไทยและประสบความสำเร็จในการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน.

Employment termination letter (TH)

แจ้งพนักงานว่าถูกเชิญออกและแจกแจงค่าชดเชยที่จะได้รับ.

Employment contract (TH)

จ้างพนักงานใหม่และกำหนดความต้องการและผลประโยชน์ที่คุณเสนอ.

Employee warning letter (TH)

ระบุการเข้าร่วม, พฤติกรรม, หรือผลการปฏิบัติงานที่ไม่อาจยอมรับได้ของพนักงาน.

Representative office (TH)

จดทะเบียนนิติบุคคลที่ไม่ใช่ทางการค้าเพื่อทำการวิจัยตลาดและค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ในประเทศไทย.

Private limited company (TH)

บริษัทจำกัดเหมาะสำหรับบริษัทส่วนใหญ่และใช้เวลาจดทะเบียนน้อยที่สุด.

BOI company (TH)

บริษัท BOI สามารถได้รับประโยชน์จากสัมปทานสิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษีในประเทศไทย.

Shareholders agreement (TH)

อธิบายว่าบริษัทควรดำเนินการอย่างไรและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร.

Power of attorney (TH)

มอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของคุณหรือดำเนินการในนามของคุณในด้านกฎหมาย.

Non-disclosure agreement (NDA) (TH)

ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับและสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นความลับ.

Minutes of meeting (TH)

เก็บมติที่สำคัญทั้งหมดจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท.

Personal income tax (TH)

แบบฟอร์มภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดเพื่อกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และชำระภาษีตามปีปฏิทิน.

Corporate income tax (TH)

แบบฟอร์มภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งหมดเพื่อประมาณการกำไรสุทธิประจำปีและหนี้สินภาษี.

Bookkeeping (TH)

การทำบัญชีรายเดือนสำหรับงานประจำวันของบริษัทเพื่อเป็นบันทึกธุรกรรมทางการเงิน.

Litigation (TH)

ทนายความเพื่อช่วยดำเนินการประนีประนอมและแสดงความพยายามโดยสุจริตเพื่อแก้ไขข้อพิพาทใดๆ.

Accounting services (TH)

งบการเงิน, การยื่นภาษี, และรายงานการจัดการในขณะที่ได้รับความช่วยเหลือและการยกเว้น.