ตัวอย่างเอกสารพร้อมใช้

ร่างโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารรับรองแปลไทย-อังกฤษ

ตัวอย่างเอกสารพร้อมใช้

ร่างโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญ

เอกสารรับรองแปลไทย-อังกฤษ

HomeBusiness contracts (TH)Loan agreement (TH)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สัญญากู้ยืมเงิน

สัญญากู้ยืมเงิน ระหว่างบุคคลเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ยืนยันการกู้ยืมระหว่างบุคคล. เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี, สัญญาจะกำหนดลักษณะของเงินกู้และป้องกันไม่ให้ถือเป็นของขวัญ. ในประเทศไทย, สัญญากู้ยืมเงิน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะจึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย. ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีตัวอย่าง สัญญากู้ยืมเงิน . ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดทำเงินกู้และเก็บหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร. หากผู้กู้รายใดรายหนึ่งไม่สามารถชำระคืนเงินกู้หรือโต้แย้งสัญญาเงินกู้ระหว่างบุคคลได้, สัญญาจะอนุญาตให้กู้คืนจำนวนเงินที่เป็นปัญหาได้. ด้วยเทมิส พาร์ทเนอร์, คุณสามารถรับ สัญญากู้ยืมเงิน ส่วนบุคคลหรือ สัญญากู้ยืมเงิน ขององค์กรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. โดย สัญญากู้ยืมเงิน ของเราจัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและปรับให้เข้ากับกฎหมายไทย.

สัญญากู้ยืมเงิน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่?

สัญญากู้ยืมเงิน ในประเทศไทยอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดตามมาตรา 640 ถึง 656 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์. โดยบทบัญญัติเหล่านี้ระบุสิ่งต่อไปนี้:

➤ ดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี
➤ เงินกู้ใดๆ ที่เกิน 2,000 บาท ต้องทำเป็นหนังสือถึงจะฟ้องในชั้นศาลได้. ดังนั้น, สัญญาเงินกู้เป็นลายลักษณ์อักษรจึงจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย
➤ หากสัญญาเงินกู้ไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยที่ใช้บังคับ, อัตราดอกเบี้ยของการผิดนัดจะอยู่ที่ 7.5% ต่อปี
➤ อากรแสตมป์สัญญาเงินกู้ 1 บาท ต่อ 2,000 บาท ของวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

หากผู้ให้กู้และผู้กู้ยินยอมให้กู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาท, กฎหมายไทยกำหนดให้ต้องมีหลักฐานการกู้ยืมที่ลงลายมือชื่อโดยผู้กู้, เพื่อให้ สัญญากู้ยืมเงิน มีผลบังคับในศาลไทย. สำหรับหลักฐานนี้, แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการให้ผู้กู้และผู้ให้กู้ลงลายมือชื่อใน สัญญากู้ยืมเงิน ที่ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญของเงินกู้, ซึ่งจะกล่าวถึงในบทความนี้.

จะร่าง สัญญากู้ยืมเงิน ได้อย่างไร?

ในประเทศไทย, คู่สัญญาสามารถเลือกรูปแบบของ สัญญากู้ยืมเงิน ได้อย่างอิสระ, โดยมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด. สัญญาในรูปแบบของการกระทำการส่วนบุคคลเป็นสัญญาที่ร่างขึ้นและลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญาโดยไม่มีการแทรกแซงของทนายความ. สัญญานี้มีผลในการพิสูจน์จำนวนเงินกู้ที่แน่นอน. สัญญากระทำการส่วนบุคคลสามารถรับรองความถูกต้องโดยการรับรองลายมือชื่อหรือโดยการจดทะเบียนสัญญา. สัญญาฉบับนี้สามารถร่างโดยทนายความชาวไทยซึ่งจะดูแลวิธีการจดทะเบียนสัญญาดังกล่าว โดย สัญญากู้ยืมเงิน จะต้องมีข้อเกี่ยวกับ:

➤ ตัวตนของคู่สัญญา: ชื่อ, ชื่อจริง, และที่อยู่หลัก
➤ จำนวนและระยะเวลาเงินกู้: จำนวนเงินกู้ต้องเขียนเป็นตัวเลขและตัวอักษร
➤ วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม: เหตุผลที่คู่สัญญาตกลงกันไว้
➤ วันที่เริ่มต้นเงินกู้และวันที่ผู้กู้จะได้รับเงิน
➤ เงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้: ระบุการผ่อนชำระและอัตราดอกเบี้ย
➤ ภาระผูกพันของผู้ให้กู้และผู้กู้
➤ การสิ้นสุดสัญญา
➤ การค้ำประกันและบทลงโทษที่เป็นไปได้สำหรับการชำระเงินล่าช้า
➤ รายการนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะทำตามความต้องการของตน สัญญาที่ร่างขึ้นจะต้องลงวันที่และลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญา

แบ่งปันข้อมูล

ทำไมต้องเทมิส พาร์ทเนอร์?

ทำเอกสารกฎหมายแบบง่ายด้วยตัวคุณเอง

ทำเอกสารที่ไว้ใจได้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

เอกสารต่างๆ

ทางลัดไปที่จัดเก็บเอกสารทั้งหมดสำหรับประเทศไทย.

ความช่วยเหลือตลอด 24/7

คำแนะนำด้านกฎหมายอย่างง่ายจากทนายความผู้เชี่ยวชาญของเรา.

ง่ายต่อการแก้ไข

เอกสารที่แก้ไขได้ ไม่จำกัดการแก้ไขและสำเนา.

ไม่มีค่าบริการการแปล

การรับรองคำแปลไทย-อังกฤษสำหรับเอกสารทุกฉบับ.

ถูกกฎหมายและไว้ใจได้

เอกสารร่างโดยทนายความที่คุณไว้วางใจได้.

ให้คำปรึกษาฟรี

มีทนายความให้คำปรึกษาฟรีในแต่ละกรณีใหม่ๆ.

ดาวน์โหลด